Algemene Beslagvoorwaarden

1.1 De navolgend voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met de hoefsmid Bart Buurkes contracterende partij.

2.1 Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten, waaronder die van koop- en verkoop of aanneming van werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

3.1 Alle door de hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4.1 Oplevering van het door de hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden door de gereedmelding door de hoefsmid aan de wederpartij, dan wel aan diens gemachtigde. Oplevering kan ook geschieden door handelingen van de hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan worden afgeleid.

5.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de wederpartij gehouden zorg te dragen voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel de hoefsmid alsook het te behandelen paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgt. 5.2 Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verband houdend met de aard van het paard en/of de hoeven, dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen.

6.1 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de wederpartij dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.

7.1 Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en ander in dier voege, dat door de hoefsmid nimmer meer garantie verplichtingen worden aangegaan dan de garantie verplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens de hoefsmid verplicht heeft. 7.2 Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient ter zake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het herstel geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverde goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie verplichting heeft erkend. 7.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige -behandeling en -onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen buiten iedere garantie. 7.4 De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolg schade. 7.5 Het beweerdelijk niet nakomen door de hoefsmid van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de hoefsmid gesloten overeenkomst.

8.1 Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de hoefsmid, dan wel -als geen keuring bij oplevering plaatsvindt- binnen 48 uren na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Hoefsmid ter zake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door de wederpartij gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van de wederpartij. 8.2 Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te geschieden. 8.3 De wederpartij is niet bevoegd op enige aan de hoefsmid toekomende som, ter voldoening aan een door de hoefsmid toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9.1 Betaling dient te geschieden netto a contant onmiddellijk na oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 9.2 Indien er gerede twijfel bij de hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, danwel de uitvoering van het werk uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade.

10.1 Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling van de wederpartij aansprakelijk worden gehouden. 10.2 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een interest van 15 % per jaar, ingaande een maand na de factuur datum, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een volle maand.

11.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, behoudt de hoefsmid zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen de hoefsmid en de wederpartij als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop, zulks naar oordeel van de hoefsmid de veiligheid en welzijn van hemzelf, dan wel het paard niet (langer) kan worden gegarandeerd. Tevens is de hoefsmid bevoegd gesloten overeenkomsten als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij nalatig is in de nakoming van met de hoefsmid gesloten overeenkomsten. 11.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij blijft aansprakelijk voor alle door de hoefsmid ter zake geleden schade.

12.1 Onverminderd het bovengestelde wordt door de hoefsmid geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door hem geleverde, ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, dan wel andersoortige schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct of indirect oorzaak vinden in door of namens de hoefsmid verrichtte handelingen. 12.2 Indien en voorzover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe de hoefsmid zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet doormiddel van een verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert de hoefsmid geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de hoefsmid. 12.3 De weder partij is gehouden de hoefsmid te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoedingen, welke derde ten laste van de hoefsmid mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan de hoefsmid door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven.

13.1 Op alle geschillen betreffende de algemene voorwaarden of geschillen tussen de hoefsmid en de wederpartij gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙